ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Điều khoản dịch vụ của Congtysetup.

Thông tin chung

Các Điều khoản bán hàng này đặt ra các điều kiện mà theo đó Dịch vụ được chúng tôi cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp thông qua trang web này, www.companysetup.com hoặc bên ngoài Trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản bán hàng này và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi đặt hàng bất kỳ dịch vụ nào từ Chúng tôi. Bạn sẽ phải đọc và chấp nhận các Điều khoản này khi đặt hàng. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ các Điều khoản này, bạn sẽ không thể mua Dịch vụ từ chúng tôi.

 

 

1. Truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi 

 • Truy cập vào Trang web của chúng tôi là miễn phí.
 • Bạn có trách nhiệm thực hiện mọi sắp xếp cần thiết để truy cập Trang web của chúng tôi.
 • Quyền truy cập vào Trang web của chúng tôi được cung cấp “nguyên trạng” và trên cơ sở “có sẵn”. Chúng tôi có thể thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng Trang web của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của nó) bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn dưới bất kỳ hình thức nào nếu Trang web của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của nó) không khả dụng vào bất kỳ lúc nào và trong bất kỳ khoảng thời gian nào
 • Việc sử dụng Trang web của chúng tôi phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện Trang web của chúng tôi. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc chúng một cách cẩn thận và bạn hiểu chúng.

3. Khách hàng doanh nghiệp và người tiêu dùng 

 • Các Điều khoản bán hàng này chỉ áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp. Các Điều khoản bán hàng này không áp dụng cho người tiêu dùng cá nhân mua Dịch vụ vì mục đích cá nhân (nghĩa là không liên quan đến hoặc để sử dụng trong hoạt động thương mại, kinh doanh, thủ công hoặc nghề nghiệp của họ).

 • Các Điều khoản bán hàng này, cùng với mọi điều khoản khác được tham chiếu ở đây áp dụng cho Dịch vụ đã đặt hàng, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Chúng tôi và bạn liên quan đến việc bạn mua Dịch vụ từ Chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng bạn đã không dựa vào bất kỳ tuyên bố, đại diện, bảo hành, bảo đảm hoặc lời hứa nào được đưa ra bởi hoặc thay mặt cho Chúng tôi mà không được quy định hoặc đề cập theo cách khác trong các Điều khoản Bán hàng này và rằng bạn sẽ không có khiếu nại đối với những hành vi vô tội hoặc vô tội. trình bày sai do cẩu thả hoặc trình bày sai do cẩu thả dựa trên bất kỳ tuyên bố nào ở đây.

4. Dịch vụ, giá cả và tính sẵn có 

 1. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng tất cả các mô tả chung về Dịch vụ có sẵn từ Chúng tôi đều tương ứng với Dịch vụ thực tế sẽ được cung cấp cho bạn, tuy nhiên xin lưu ý rằng bản chất chính xác của Dịch vụ có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và hoàn cảnh cá nhân của bạn.
 2. Xin lưu ý rằng điều khoản trên không loại trừ trách nhiệm của Chúng tôi đối với những sai sót do sơ suất từ phía Chúng tôi và chỉ đề cập đến các biến thể của Dịch vụ phù hợp chứ không đề cập đến các Dịch vụ khác nhau.
 3. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng tất cả giá hiển thị trên Trang web của chúng tôi là chính xác tại thời điểm truy cập trực tuyến. Chúng tôi có quyền thay đổi giá và thêm, thay đổi hoặc xóa các ưu đãi và/hoặc Dịch vụ đặc biệt tùy từng thời điểm và khi cần thiết. Những thay đổi về giá sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ Đơn hàng nào bạn đã đặt (tuy nhiên, vui lòng lưu ý Khoản 6 về VAT).
 4. Tất cả giá đều được Chúng tôi kiểm tra khi Chúng tôi xử lý Đơn hàng của bạn. Trong trường hợp hiếm hoi là Chúng tôi đã hiển thị thông tin về giá không chính xác, Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn bằng văn bản trước khi tiếp tục Đơn đặt hàng của bạn để thông báo cho bạn về sai sót và hỏi bạn cách bạn muốn tiếp tục. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn mua Dịch vụ với mức giá chính xác hoặc hủy Đơn hàng của bạn (hoặc phần bị ảnh hưởng trong đó). Chúng tôi sẽ không tiến hành xử lý Đơn hàng của bạn cho đến khi bạn phản hồi. Nếu Chúng tôi không nhận được phản hồi từ bạn trong vòng ba ngày, Chúng tôi sẽ coi Đơn hàng của bạn là đã bị hủy và sẽ thông báo cho bạn điều tương tự bằng văn bản.
 5. Trong trường hợp giá Dịch vụ mà bạn đã đặt hàng thay đổi giữa Đơn hàng của bạn được đặt và việc Chúng tôi xử lý Đơn hàng đó và nhận thanh toán, bạn sẽ phải trả mức giá hiển thị trên Trang web của Chúng tôi tại thời điểm đặt Đơn hàng.
 6. Giá trên Trang web của chúng tôi được hiển thị chưa bao gồm VAT. Nếu thuế suất VAT thay đổi giữa Đơn hàng của bạn được đặt và Chúng tôi thanh toán, số tiền VAT phải nộp sẽ được tự động điều chỉnh khi thanh toán.

5. Đơn đặt hàng – Hợp đồng được hình thành như thế nào

 1. Trang web của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình đặt hàng. Trước khi gửi Đơn đặt hàng cho Chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội xem lại Đơn đặt hàng của mình và sửa đổi bất kỳ sai sót nào. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra Đơn hàng của mình một cách cẩn thận trước khi gửi.
 2. hông có phần nào trên Trang web của chúng tôi cấu thành một đề nghị hợp đồng có khả năng được chấp nhận. Đơn đặt hàng của bạn cấu thành một đề nghị hợp đồng mà Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của Chúng tôi, chấp nhận. Việc chúng tôi xác nhận đã nhận được Đơn hàng của bạn không có nghĩa là Chúng tôi đã chấp nhận Đơn hàng đó. Sự chấp nhận của chúng tôi được thể hiện bằng việc Chúng tôi gửi cho bạn Xác nhận Đơn hàng qua email. Chỉ khi Chúng tôi gửi cho bạn Xác nhận Đơn hàng thì sẽ có một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa Chúng tôi và bạn (“Hợp đồng”).
Xác nhận đơn hàng phải chứa các thông tin sau:

 • Xác nhận Dịch vụ được yêu cầu bao gồm đầy đủ chi tiết về các đặc điểm chính của Dịch vụ đó
 • Định giá đầy đủ theo từng mục cho Dịch vụ được yêu cầu, bao gồm thuế và các khoản phí bổ sung khác, nếu thích hợp.
 • Nếu vì bất kỳ lý do gì, Chúng tôi không chấp nhận hoặc không thể thực hiện Đơn hàng của bạn thì sẽ không được thanh toán trong các trường hợp thông thường. Nếu Chúng tôi đã thực hiện thanh toán, mọi khoản tiền như vậy sẽ được hoàn trả cho bạn sớm nhất có thể và trong mọi trường hợp trong vòng 8 ngày.
 • Nếu bạn muốn thay đổi Đơn hàng của mình, Chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu có thể và với chi phí nào cũng như nỗ lực hỗ trợ bạn việc này nếu có thể.
 • Chúng tôi có thể hủy Đơn hàng của bạn bất kỳ lúc nào trước khi Chúng tôi bắt đầu cung cấp Dịch vụ trong các trường hợp sau:

-Không có sẵn nhân sự hoặc tài liệu cần thiết để cung cấp Dịch vụ

-Một sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi khiến việc cung cấp Dịch vụ là không thể hoặc khó khăn đối với Chúng tôi (vui lòng tham khảo Điều 19 để biết các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi).

 • Nếu Chúng tôi hủy Đơn hàng của bạn theo điều khoản trên và Chúng tôi đã thực hiện thanh toán thì tiền sẽ được hoàn trả cho bạn sớm nhất có thể và trong mọi trường hợp trong vòng 8 ngày.

6. Điều khoản thanh toán

 1. Thanh toán dịch vụ dưới hình thức thanh toán trực tiếp qua ngân hàng của bạn tới thông tin tài khoản của kế toán riêng của chúng tôi. Chi tiết giá cả và thanh toán sẽ được xác nhận ở trang thanh toán ở bước cuối (thông tin tài khoản, số tiền, mã đơn hàng, nội dung tự động,…). Bạn có thể thanh toán thủ công dựa trên thông tin cổng thanh toán hoặc thanh toán qua mã QR, (cách nào cũng như nhau)
 2. Tất cả các khoản tiền đến hạn phải được thanh toán đầy đủ mà không có bất kỳ sự bù trừ, yêu cầu phản tố, khấu trừ hoặc khấu trừ nào (trừ trường hợp luật pháp yêu cầu khấu trừ hoặc khấu trừ thuế).
 3. Nếu bạn không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho Chúng tôi trước ngày đến hạn, Chúng tôi có thể tính lãi cho số tiền quá hạn ở mức 8% mỗi năm cao hơn lãi suất cho vay cơ bản của Barclays Bank Plc tùy từng thời điểm. Tiền lãi sẽ được cộng dồn hàng ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày thực tế thanh toán số tiền quá hạn, dù trước hay sau phán quyết. Bạn phải trả bất kỳ khoản lãi suất nào khi thanh toán số tiền quá hạn.
 4. Nếu bạn đăng ký một trong các Dịch vụ yêu cầu thanh toán định kỳ bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch vụ xử lý Địa chỉ, Bưu điện và/hoặc Điện thoại thì việc bạn chấp nhận các Điều khoản Bán hàng này có nghĩa là bạn đang cấp cho Chúng tôi quyền theo thẩm quyền thanh toán liên tục của thẻ được sử dụng để mua Dịch vụ ban đầu cho những mục đích sau:
 • Dịch vụ có thể gia hạn – các khoản phí đến hạn sẽ được xử lý trên thẻ vào ngày Dịch vụ liên quan hết hạn. Thông báo sẽ luôn được đưa ra trước và bạn sẽ có quyền hủy Dịch vụ.
 • Dịch vụ chuyển tiếp thư – chi phí bưu điện và phí xử lý sẽ được tính vào thẻ và sẽ được xử lý tự động hàng tháng.

Cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: support@congtysetup.com nếu có câu hỏi liên quan đến việc hoàn tiền và trả lại hàng.

Logistics Quốc Tế

Giao hàng nhanh chóng

Thanh Toán Online

Bảo mật thông tin ngân hàng

Hỗ Trợ 24/7

Tư vấn dịch vụ miễn phí

100% An Toàn

Bảo mật thông tin khách hàng

Theo Dõi Đơn Hàng

Giao hàng quốc tế nhanh chóng

Đăng Ký E-mail Ngay!

Đăng Ký E-mail Nhận Thông Tin Về Những Chính Sách Mới Nhất